Persondatapolitik for Tranes Fond

Nærværende persondatapolitik forklarer, hvordan Tranes Fond behandler ansøgernes personoplysninger.

1.    Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af ansøgernes personoplysninger, er:

Tranes Fond
c/o Valdal Advokatfirma
Svanemøllevej 25
2100 København Ø
CVR-nr.: 26737516
E-mail: valdal@valdal.com
Tlf.: 35 38 50 00

2.    Kategorier af personoplysninger

I henhold til fondens ansøgningsskema indsamles følgende kategorier af oplysninger om ansøgerne:

Almindelige personoplysninger:

 • navn og eventuelt titel,
 • CPR-nr.,
 • adresse og postnummer,
 • telefonnummer,
 • studieretning/fag
 • e-mailadresse,
 • bankkontonummer,
 • kort CV
 • anbefaling fra studieleder
 • budget i relation til det ansøgte formål/beløb
 • forskudsopgørelse/årsopgørelse
 • projektinformation,
 • livshistorie/hændelsesforløb i forbindelse med eventuelle uheld
 • IP-adresse såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail.

Fonden indsamler ikke selv data om ansøgerne, men anvender alene data fremsendt af ansøgerne i forbindelse med disses indsendelse af ansøgningsskemaet med tilhørende bilag.

3.    Brug af personoplysninger

Fonden anvender ansøgernes personoplysninger til følgende formål:

 • for at kunne behandle ansøgningerne om støtte fra Tranes Fond.
 • for at kunne foretage udbetalinger af donationer til ansøgerne.
 • for effektivt at kunne besvare og kommunikere med ansøgerne.

4.    Behandlingsgrundlag

Fonden behandler personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende ret- ningslinjer:

Behandlingen er nødvendig for at kunne træffe beslutning om udlodning til ansøgerne samt for at kunne gennemføre sagsbehandling med henblik på beslutning om udlodning til disse, herunder behandlingen af ansøgningerne samt efterfølgende udbetaling af dona- tioner.

5.    Videregivelse af ansøgernes personoplysninger

I overensstemmelse med de under punkt 3 angivne formål, videregiver vi personoplys- ninger til fondens pengeinstitut - p.t. Nordea. Dette sker til brug for udbetaling af donati- oner. Derudover sker der ved udlodning af donationer indberetning af denne til de offent- lige myndigheder for afklaring af de skattemæssige forhold.

6.   Opbevaring af ansøgernes personoplysninger

For så vidt angår de ansøgere der opnår støtte, opbevarer fonden ansøgernes personop- lysninger i op til 5 år fra udbetaling af donationerne. Opnås der ikke tilsagn om støtte, makuleres ansøgers personoplysninger senest 1 år efter fondens modtagelse af ansøg- ningen.

7.   Pligtmæssig information

Fonden er ikke i stand til at foretage behandlingen af ansøgningerne samt foretage udbe- talinger af donationer, hvis ansøgerne nægter at dele deres personoplysninger med fon- den. Afgives de påkrævede personoplysninger ikke, eller modsætter ansøgerne sig be- handling af disse, kan der ikke opnås tilsagn om donation fra fonden.

8.    Ansøgernes rettigheder

Ansøgerne har følgende generelle rettigheder:

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at en ansøger f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Ansøgerne kan altid indgive en klage til Datatilsynet eller en anden relevant databeskyt- telsestilsynsmyndighed.

København 2018